Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Faq icon Aktualne promocje

Menu panel

Aktualne promocje

PROMOCJA „KUBEK NA START”

 

§ 1. Organizator Promocji

1. Promocja „Kubek na Start” zwana dalej „Promocją” organizowana jest pr`zez Spółkę SYNERGA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o numerze NIP: 527-269-69-46 zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Organizatorem a Klientami.

§ 2. Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku niniejszą Promocją.

§ 3. Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 1.06.2017 r. do 31.12.2017 r.. Przedmiotem promocji jest kubek (zwany dalej przedmiotem) oznaczony logo portalu PrawaStrona.com.

2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

§ 4. Uczestnictwo w Promocji

1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów serwisu PrawaStrona.com, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne, zwane dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

ppktk1) w okresie trwania Promocji zakupią jeden z pakietów edukacyjnych odpłatnej części Usługi o wartości minimum 100 złotych (słownie sto złotych ).

ppktk2) w okresie trwania Promocji, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania zakupu napiszą wiadomość e-mail na adres administracja@prawastrona.com, zawierający dane konta e-mail na jakie zostało dokonane zamówienie, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem wysyłki przedmiotu, z dopiskiem Promocja „Kubek na Start”. Do chwili wyczerpania zapasu przedmioty są dostępne w kolorach czarnym i białym (jak na zdjęciu pod zakładką „Aktualne promocje”). Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru koloru przedmiotu. Wybór koloru przedmiotu jest czynnością jednorazową.

2. Przedmioty wysyłane są dla uczestników promocji spełniających przesłanki wskazane w punkcie pierwszym niniejszego paragramu raz w tygodniu na koszt Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy ponownego przesłania przedmiotu, w przypadku nie odebrania przesyłki przez klienta.

3. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo wymiany przedmiotu na inny kolor.

4. Organizator wysyła przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia przedmiotu w trakcie przesyłki uczestnikowi serwisu nie przysługuje prawo do nowego egzemplarza przedmiotu, organizator promocji może jednak w takim wypadku rozpoznać pozytywnie wniosek uczestnika promocji o ponowną wysyłkę przedmiotu

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu prawastrona.com dostępnego na stronie internetowej:

http://prawastrona.com/regulamin

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: administracja@prawastrona.com lub w formie pisemnej na adres spółki; reklamacje należy składać z dopiskiem Promocja „Kubek na Start”

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego przeciwko operatorowi pocztowemu za uszkodzenie przesyłki. W tym względzie Organizator Promocji przeniesie na życzenie własne prawa na Uczestnika Promocji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:

http://prawastrona.com/aktualne_promocje

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Kubek na Start”

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin serwisu prawastrona.com dostępny na stronie internetowej:

http://prawastrona.com/regulamin

 

Kubki
Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ