Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wola Filipowska 613

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Wola Filipowska
Województwo: małopolskie
Cena: 183 043,34 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Leszek Dumnicki

Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków

tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29

www.e-komornikdumnicki.pl

Sygnatura: KM 2183/09

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-09-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-105, , odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika: Tokarczyk Krystyna, położonej przy Wola Filipowska 613Wola Filipowska, 32-065 Krzeszowice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00048756/9.

W skład nieruchomości wchodzi: nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Wola Filipowska 613.

Suma oszacowania wynosi 274 565,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 183 043,34 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 456,50 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość można oglądać w dniach 3 i 10 września 2018 r. w godzinach od 13 do 14, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.

Komornik Sądowy

Leszek Dumnicki

Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ