Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

lokal mieszkalny

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Darłowo
Województwo: zachodniopomorskie
Cena: 13 320,75 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Winnicki

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14, Koszalin, 75-573 Koszalin

tel. 943426143 / fax. 943426143

Sygnatura: Km 5325/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2018 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny, ul.Andersa 34 , 75-950 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jan Trusiuk, położonej przy Plac Kościuszki 7/6, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00049226/9.

Suma oszacowania wynosi 17 761,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 320,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 776,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Winnicki


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ