Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

Licytacja nieruchomosci

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Bielsko-Biała
Województwo: śląskie
Cena: 233 250,00 zł
Data licytacji: 2018-09-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię
w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,1004 kpc
że w dniu 2018-09-17 o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

PIERWSZA   LICYTACJA
DZIAŁKI GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WRAZ ZE STANOWIĄCYM

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKIEM MIESZKALNYM

położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Szczęśliwa 44 , w skład której wchodzi parcela  nr pgr. 628/190  o powierzchni 0,0390 HA. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalnym
o pow. użytkowej 147 m2 oraz pow. dodatkowych w postaci piwnic 44 m2. Budynek wybudowany w latach 80-tych, w układzie półpiętrowym. Układ funkcjonalny: piwnice: garaż i pom. piwniczne; parter: wiatrołap, 2 pokoje, pokój dzienny, schowek, kuchnia, spiżarka, przedpokój; piętro: 3 pokoje, łazienka, schowek.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00040376/5.

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Bielsko-Biała, natomiast wpis użytkowania wieczystego  i prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi, z datą końcową użytkowania wieczystego określoną na dzień  2075-04-27.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 311 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 233 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

               

Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ