Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

1/2 spółdzielczego lokalu mieszkalnego

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Legionowo
Województwo: mazowieckie
Cena: 56 025,00 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

Sygnatura: Km 1940/17

Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego(stanowiącej udział - szczegóły na stronie komornika: http://www.komorniklegionowo.pl), należącej do dłużnika: Dariusz Waszczuk, ul. Norwida 11/63, 05-120 Legionowo, położonej przy ul. Norwida 11/63, 05-120 Legionowo, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze .. Suma oszacowania wynosi 74 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 025,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 48 10901841 0000 0001 0714 2786.

Zgodniez art. 962 § 1przystępującydo przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokościjednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniupoprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Adam Wujek


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ