Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

nieruchomość

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Cena: 43 946,67 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Zbigniew Szymkowiak

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11, Zielona Góra, 65-034 Zielona Góra

tel. 683221908 / fax. 684547337

Sygnatura: Kmp 11/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sławomir Wechman, położonej przy Zagłoby 8/5, 65-167 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00078560/6.
Opis nieruchomości:
Mieszkanie posiada pow. 51,90 m2 (pokój 15,00 m2, pokój 11,50 m2, pokój 11,50 m2, kuchnia 6,10 m2, łazienka 2,80 m2, w.c. 0,60 m2, p.pokój 4,40 m2) + pow. przynależna 15,40 m2 (w tym piwnica), położone na II piętrze. Licytacji podlega udział dłużnika w mieszkaniu w wysokości 1/2, oszacowany na kwotę 65.920,-zł.

Suma oszacowania wynosi 65 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 946,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 592,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polska 74 1020 5402 0000 0502 0113 0764.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zbigniew Szymkowiak


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ