Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

MIESZKANIE

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie
Cena: 40 800,00 zł
Data licytacji: 2018-09-16

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza, B.Chrobrego 3, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 842-24-00 / fax. 74 842-68-28

Sygnatura: Km 1204/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2018 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 215, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Alex Stefański, Igor Stefański, Mateusz Stefański, Dawid Małachowski, położonej przy Gdańska 4/2, 58-300 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00046735/4.
Opis nieruchomości:
przypadających dłużnikom w częściach: 1/5 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Dawida Małachowskego 1/5 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Mateusza Stefańskego 1/5 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Igora Stefańskego 1/5 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Alexa Stefańskego Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i spiżarni o powierzchni użytkowej 70,70 m2.Lokal położony na trzeciej kondygnacji budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. Budynek zabytkowy w zabudowie zwartej wykonany w technologii tradycyjnej ( murowany) , położony bezpośrednio przy Rynku w strefie rewitalizacji ( prawo pierwokupu na rzecz Miasta Wałbrzycha). Z własnością lokalu mieszkalnego łączy się udział w prawie własności działki gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszący 2654/10000. Lokal wyposażony we wszystkie media ( aktualnie odcięte). Instalacja etażowego centralnego ogrzewania zdemontowana. Standard lokalu niski. Lokal kwalifikuje się do dezynfekcji i kapitalnego remontu w pełnym zakresie robót stanu wykończeniowego.

Suma oszacowania wynosi 61 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O.w Wałbrzychu 56 10902271 0000 0005 8400 0768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Nowakowska


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ