Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

nieruchomość gruntowa zabudowana

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Jakubów
Województwo: mazowieckie
Cena: 128 482,00 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Bartosz Sitkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 51 99 / fax. 25 756 51 99

Sygnatura: Km 389/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Bartosz Sitkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Paweł Wanat, położonej przy Moczydła 30, 05-306 Jakubów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00085045/1.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki ewid. 335 i 336 o łącznej powierzchni 3,98ha, położone w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów, pow. miński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00085045/1. W gminie Jakubów brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.Działka nr 335 o powierzchni1,39ha stanowi grunty orne RIVa - 0,3503ha, RV - 0,8956ha i grunty rolne zabudowane Br-RV - 0,1441ha.Działka nr 336 o powierzchni 2,59ha stanowi grunty orne RIIIb - 0,0860ha, RIVa - 2,2659ha, RV - 0,0885ha oraz lay i grunty leśne LsIII - 0,1496ha.Działka nr 336 nieuzbrojona, brak dostępu do drogi publicznej. Działka nr 335 uzbrojona w energię elektryczną, siec wodociągową, kanalizację sanitarną lokalną, sieć telefoniczną i sieć szerokopasmową. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni gruntowej utwardzonej w odległości ok. 400m od drogi bitumicznej.

Suma oszacowania wynosi 192 723,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 482,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 272,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04 1020 4476 0000 8102 0296 3916.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartosz Sitkowski


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ