Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

nieruchomość

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Łomża
Województwo: podlaskie
Cena: 6 525,00 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Joanna Grzech

Kancelaria Komornicza, Polowa 15, Łomża, 18-400 Łomżą

tel. 86-2198-117 / fax. 86-2198-117

Sygnatura: Km 1078/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2018 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jadwiga Jarosz, położonej przy , 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00040732/2.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka gruntu o powierzchni 6653m2 oznaczona numerem 50282/2 położona przy Grobli Jednaczewskiej w obrębie 5 miasta Łomża dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00040732/2]

Suma oszacowania wynosi 8 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KB 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
03.09.2018 - 17.09.2018 09:00 - 14:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Joanna Grzech


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ