Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Tenders icon Przetargi

Menu panel

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne dla Powiatu Tomaszowskiego

Data publikacji: 2017-12-08Ogłoszenie nr 630449-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne dla Powiatu Tomaszowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, krajowy numer identyfikacyjny95037173200000, ul.ul. Lwowska 68,22600  Tomaszów Lubelski, woj.lubelskie, państwoPolska, tel.846 642 587, e-mailstarostwo@powiat-tomaszowski.com.pl, faks.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=141


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. nr 31 (sekretariat-I piętro)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne dla Powiatu Tomaszowskiego
Numer referencyjny: OA.272.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne dla Powiatu Tomaszowskiego - z podziałem na części.Część I - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Część II - Ubezpieczenie komunikacyjne: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie Auto Casco (AC), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), ubezpieczenie assistance (ASS). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ "Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia".Oferty na poszczególne części winny odpowiadać treści specyfikacji, w tym opisom zawartym w załącznikach nr 1 (cześć I) i nr 2(część II) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności w formularzach ofertowych i wzorach umów do niniejszej SIWZ. Zakres ubezpieczenia opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi zakres minimalny. Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części nie mają zastosowania. Jeśli warunki ubezpieczenia w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.Klauzule obligatoryjne w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.Usłudze ubezpieczenia podlegać będą następujące jednostki:Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelski, ul. Siwa Dolina 2A,22-600 Tomaszów Lubelski,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelski, ul. Lwowska 35, 22-600 Tomaszów Lubelski,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Wesoła 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski,Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8,22-600 Tomaszów Lubelski, Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 3,22-600 Tomaszów Lubelski,Zespół Szkół Nr 3 im. M.Rataja w Tomaszowie Lubelskim, ul. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski,Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, ul. Kościelna 25,22-630 Tyszowce.Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce,Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515000-3
66516000-0
66514110-0
66516100-1
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7)Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia (zamówienia podstawowego) dotychczasowemu Wykonawcy usług (Wykonawcy, któremu zostanie udzielonezamówienie), zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, o całkowitej wartości wynoszącej 20% wartości zamówieniapodstawowego (dla każdej z części) w przypadku:konieczności udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania umowy, a przed wejściem w życie kolejnej umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego dla Powiatu Tomaszowskiego, nabycia nowych składników majątku przez jednostki, zmiany ryzyka ubezpieczeniowego, polegającego na zmianie przepisów prawa, rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia oraz innych przyczyn nie wymienionych w niniejszym punkcie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01  lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyka, których dotyczy przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 poz. 1170 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca przedkłada odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca przedkłada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 poz. 1170) potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nie węższym niż to wynika z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części I i II).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej zamawiającego http://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę) należy dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
klauzule dodatkowe40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadku: konieczności udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania umowy, a przed wejściem w życie kolejnej umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego dla Powiatu Tomaszowskiego; nabycia nowych składników majątku przez jednostki; zmiany ryzyka ubezpieczeniowego, polegającego na zmianie przepisów prawa, rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia oraz innych przyczyn nie wymienionych w niniejszym punkcie. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-19, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
klauzule dodatkowe40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Ubezpieczenie komunikacyjne: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie Auto Casco (AC), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) ubezpieczenie assistance (ASS).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie komunikacyjne: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie Auto Casco (AC), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW),ubezpieczenie assistance (ASS).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
klauzule dodatkowe40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Czytaj więcej...
Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ