Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Tenders icon Przetargi

Menu panel

Dostawy warzyw

Data publikacji: 2017-12-08Ogłoszenie nr 630446-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Zakład Karny Czerwony Bór 2: Dostawy warzyw
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny Czerwony Bór 2, krajowy numer identyfikacyjny45109521500000, ul.Czerwony Bór 2,18400  Łomża, woj.podlaskie, państwoPolska, tel.086 215 35 83, e-mailzk_czerwony_bor@sw.gov.pl, faks086 215 35 83 wew. 510.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny - jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy warzyw
Numer referencyjny: DKw.2232.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 Dostawy ziemniaków:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa 1234 1 Ziemniaki jadalne - klasa I, kształtne, sortowane, owalne o zbliżonym wymiarze 8-12 cm średnicy, odmiana żółta, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, pakowane w worki, odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie, CPV-03212100-1 kg 110 000Część 2 Dostawy warzyw i owoców:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa12341 Burak ćwikłowy czerwony- kształt okrągły, sortowany o średnicy 10-12 cm, czysty, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe 10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie CPV-03221111-7, PN-72/R-75360 kg 5 0002 Marchew - odmiana Karotka , świeża o długości 15-20 cm, czysta, twarda bez naci ,bez uszkodzeń mechanicznych, bez zmian mikrobiologicznych, odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie, pakowana w worki raszlowe 10 kg, CPV-03221112-4, PN-84/R-75358 kg 12 0003 Kapusta biała- główka zwarta, bez liści zewnętrznych , waga 1,8-4 kg/ 1sztuka, kolor jasno zielony, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych , niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe 10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221410-3 , PN-72/R-75362 kg 8 0004 Cebula- dobrze wysuszona, bez szczypiorku, sortowana o jednakowej wielkości 5-8 cm, bez uszkodzeń mechanicznych, pakowana w worki raszlowe 10 kg , odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221113-1, PN-87/R-75357 kg 7 5005 Kapusta czerwona- główka zwarta, bez liści zewnętrznych , waga 1,2-2,5/ 1sztuka, kolor czerwony, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych , niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe 10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221410-3, PN-72/R-75362 kg 5 0006 Pietruszka korzeń - bez naci, sortowane o jednakowej wielkości w granicach 10-15 cm długości, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe od 5kg do10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221110-0, PN-R-75370:1996 kg 6 5007 Seler korzeń- sortowany o jednakowej wielkości w granicach 8-10 cm średnicy, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe od 10kg do15 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221110-0, PN-R-75371:1996 kg 7 5008 Rzepa - bez naci, sortowana o jednakowej wielkości, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe od 10kg do15 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221114-8, PN-71/R-75356 kg 3 5009 Jabłka - sortowane , wielkość 100-120 g/ 1 sztuka, soczyste, słodkie, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych zanieczyszczeń, pakowane w skrzynie 15 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03222321-9, PN-84/R-75024 kg 8 00010 Por - typu sałatkowy, długość 40-50 cm, średnica 2-5 cm, wydatne, długie, cienkie, zgrubienie cebulowe, czysty, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, niezarobaczywione, pakowane w skrzynki , odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221300-9, PN-71/R-75356 kg 1 00 011 Pieczarka świeża- dostarczane w stanie świeżym z zamkniętym kapeluszem o średnicy 30-60mm, lub lekko otwartym, okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, czyste, nieuszkodzone, z odciętą dolna częścią trzonu, barwa: kapelusz po zewnętrznej stronie biały, biało-kremowy, centralnie lekko brązowawy, zapach charakterystyczny dla pieczarek, sortowane o zbliżonej wielkości , bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, niezarobaczywione, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221260-6, PN-ISO 7561:1996 kg 250 12 Pomidor - dostarczane pomidory mają być całe - skórka ma być w całości, zdrowe - nie mogą być zgniłe i zapleśniałe, bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste - nie mogą być brudne, nie mogą mieć plam po opryskach, o świeżym wyglądzie, jędrne, nie mogą być mokre CPV-03221240-0, PN-91/R-75368 kg 3 00013 Ogórek - Ogórki świeże, całe, zdrowe, bez śladów gnicia lub innego zepsucia, jędrne, czyste, /suche, bez szkodników, bez uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. CPV-03221270-9, PN-91/R-75368 kg 2 50014 Kapusta pekińska - kapusta cała, bez uszkodzeń, zdrowa - nie dopuszcza się z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia, bez szkodników i chorób, czysta, o świeżym wyglądzie, CPV-03221410-3, PN/R-75544 kg 2 00015 Papryka świeża - Papryka cała, bez uszkodzeń, zdrowa - nie dopuszcza się papryki z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia, bez szkodników i chorób, czysta, o świeżym wyglądzie, jędrna, bez oparzelin słonecznych CPV-03221230-7, PN-ISO 6659:1994 kg 40016 Koper świeży - cały, zdrowy, czysty, o barwie zielonej, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych( gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, tworzywo sztuczne, itp.). Smak i zapach: Typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV - CPV 03221300-9, PN-R-7538:1997 pęczek 10017 Szczypior - cały, zdrowy, czysty, o barwie zielonej, o długich liściach, niezwiędnięty, długość łodygi do 30 cm, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych( gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, tworzywo sztuczne, itp.).Smak i zapach: Typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV 03221300-9, PN-R-7538:1997 pęczek 10018 Rzodkiewka - całe, zdrowe, czyste, korzeń kulisty, czerwone, bardzo gładkie, intensywnie wybarwione, błyszczące, po umyciu długo zachowujące połysk, z cienkim korzonkiem, na przekroju idealnie białe, ulistnienie do 1cm, mocno osadzone, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych( gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, Korzeń o średnicy 35-45 mm, pęczek o masie 350 g. Smak i zapach: typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV 03221100-7, PN-R 75543:1996 pęczek 10019 Cukinia - Cukinie- Całe, zdrowe, czyste, świeże, jędrne, owoce błyszczące, ciemnozielone, cylindryczne, proste, wyrównane, miąższ jasnokremowy, kruchy, bardzo smaczny, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych (gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, tworzywo sztuczne, itp.) Długość pojedynczej sztuki: 15 - 20 cm. Smak i zapach: Typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV 03221250-3, PN-R-75541:1996 kg 600Część 3 Dostawy warzyw kiszonych:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa12341 Kapusta kiszona z marchwią - kiszona naturalnie, szatkowana w krótkie nitki, pakowana opakowanie o wadze do 200 kg CPV 15331142-4 kg 80002 Ogórek kiszony- długość 10-15 cm, barwa zielono-żółta , twardy, kiszony w sposób naturalny, zgodnie z normą PN-A-77701, zapach świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, bez zmian biologicznych, pakowane w opakowania o wadze do 200 kg CPV 15331000-7 kg 8000Część 4 Dostawy roślin strączkowych:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa12341 Fasola sucha ziarno "Jaś" - bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń, bez zarobaczeń, pakowany w folię 5-10 kg, CPV 15331130-7 kg 14002 Groch łuskany - połówki, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń, bez zarobaczeń, pakowany w folię 5-10 kg, CPV 15331130-7 kg 4001. Ilość szacunkowa wskazana w tabeli dla poszczególnego rodzaju asortymentu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż wartość całkowita dla całości zamówienia w podpisanej umowie nie zostanie przekroczona. Produkty zamówienia są powszechnie dostępne oraz mają ustalone standardy jakościowe. 2. Dostawy odbywać się będą bezpośrednio do siedziby Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z częstotliwością określoną przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w godzinach 8:30 - 13:00, bez sobót, niedziel i świąt. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć (np.: znaczny wzrost stanu żywionych, itp.) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji dodatkowego zamówienia w tygodniu zgłoszonego przez Zamawiającego, w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby.3. Dostawy przez Wykonawcę będą realizowane sukcesywnie w ilościach i określonym terminie, po uprzednim telefonicznym, faksowym lub e-mailowym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Termin przydatności do spożycia dostarczonych produktów - nie krótszy niż odpowiednio 7, 14, lub 30 dni od dnia dostawy, w zależności od części zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania dostaw dla Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, środkiem transportu odpowiadającym wymogom sanitarnym, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych dostarczanego asortymentu dostawy. Dostarczone towary muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w obowiązujących normach, mają być świeże, z długim okresem przydatności do spożycia, oznakowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny.5. Zamówienia ilościowe i asortymentowe towaru - drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną Zamawiający składać będzie nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Umowa realizowana będzie w oparciu o zamówienia częściowe, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie uzgadniał z Wykonawcą ilość i termin każdej dostawy.6. Odbiór artykułów będzie następować poprzez wspólną kontrolę ilościowo - jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy.7. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym bądź też z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom w zakresie warunków bezpieczeństwa żywności i żywienia, Zamawiający sporządza protokół niezgodności zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego i osoba dostarczającą towar w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Wykonawcy. 8. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Opakowania zwrotne Zamawiający zwróci Wykonawcy przy następnej dostawie. Z tytułu wypożyczania i korzystania z opakowań zbiorczych Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat.9. Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty w postaci dowodu dostawy lub faktury. Dowód dostawy winien zawierać minimum: dane dostawcy, rodzaj dostarczonego towaru, ilość dostarczonego towaru, cenę jednostkową oraz wartość ogólną towaru. 10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy zastrzeżeń w zakresie jakości lub ilości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wymienić zakwestionowane artykuły na towar pełnowartościowy bądź też w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia towaru niezwłocznie lecz nie później niż do godziny 15:30 dnia, w którym nastąpiła dostawa wadliwa zgłoszona przez Zamawiającego.11. W sytuacji niedostarczenia zamówionej ilości produktów, przez Wykonawcę w terminie - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupienia takiego samego asortymentu i ilości na koszt Wykonawcy u innego podmiotu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego zakupu, a ceną Wykonawcy poniesionych przez Zamawiającego. Powyższe koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy wyrównania szkody spowodowanej niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem zamówienia. 12. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych przez Wykonawcę produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich badania w niezależnej instytucji. W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości otrzymanego artykułu Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę. 13. Wykonawca będzie wystawiał faktury, w okresie tygodniowym w oparciu o ceny jednostkowe towaru oraz wielkość faktycznie zrealizowanej dostawy.14. Termin płatności faktury - 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. 15. W przypadku braku środków finansowych na koncie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się prolongować termin zapłaty o 30 dni, nie wstrzymując dostaw bieżących. 16. Z tytułu niezrealizowanych dostaw w okresie realizacji umowy Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe oraz prawne. 17. Czas trwania umowy: 6 miesięcy18. Planowany termin realizacji dostaw: od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

II.5) Główny kod CPV: 03212100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03221111-7
03221112-4
03221410-3
03221113-1
03221110-0
03221114-8
03222321-9
03221300-9
03221260-6
03221240-0
03221270-9
03221230-7
03221100-7
03221250-3
15331142-4
15331000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7)Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
6

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokumentów podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokumentów podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Najniższa cena60,00
Częstotliwość dostaw40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony2) urzędowej stawki podatku VAT3) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego4) terminu obowiązywania niniejszej umowy 5) zmiany nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. Zmiana dostarczonego asortymentu może nastąpić w przypadku: a) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowejb) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktuc) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>Wyłącznie język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawy ziemniaków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki jadalne - klasa I, kształtne, sortowane, owalne o zbliżonym wymiarze 8-12 cm średnicy, odmiana żółta, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, pakowane w worki, odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie, CPV-03212100-1 kg 110 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Częstotliwość dostaw40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawy warzyw i owoców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa12341 Burak ćwikłowy czerwony- kształt okrągły, sortowany o średnicy 10-12 cm, czysty, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe 10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie CPV-03221111-7, PN-72/R-75360 kg 5 0002 Marchew - odmiana Karotka , świeża o długości 15-20 cm, czysta, twarda bez naci ,bez uszkodzeń mechanicznych, bez zmian mikrobiologicznych, odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie, pakowana w worki raszlowe 10 kg, CPV-03221112-4, PN-84/R-75358 kg 12 0003 Kapusta biała- główka zwarta, bez liści zewnętrznych , waga 1,8-4 kg/ 1sztuka, kolor jasno zielony, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych , niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe 10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221410-3 , PN-72/R-75362 kg 8 0004 Cebula- dobrze wysuszona, bez szczypiorku, sortowana o jednakowej wielkości 5-8 cm, bez uszkodzeń mechanicznych, pakowana w worki raszlowe 10 kg , odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221113-1, PN-87/R-75357 kg 7 5005 Kapusta czerwona- główka zwarta, bez liści zewnętrznych , waga 1,2-2,5/ 1sztuka, kolor czerwony, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych , niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe 10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221410-3, PN-72/R-75362 kg 5 0006 Pietruszka korzeń - bez naci, sortowane o jednakowej wielkości w granicach 10-15 cm długości, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe od 5kg do10 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221110-0, PN-R-75370:1996 kg 6 5007 Seler korzeń- sortowany o jednakowej wielkości w granicach 8-10 cm średnicy, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe od 10kg do15 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221110-0, PN-R-75371:1996 kg 7 5008 Rzepa - bez naci, sortowana o jednakowej wielkości, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, niezarobaczywione, pakowane w worki raszlowe od 10kg do15 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221114-8, PN-71/R-75356 kg 3 5009 Jabłka - sortowane , wielkość 100-120 g/ 1 sztuka, soczyste, słodkie, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych zanieczyszczeń, pakowane w skrzynie 15 kg, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03222321-9, PN-84/R-75024kg 8 00010 Por - typu sałatkowy, długość 40-50 cm, średnica 2-5 cm, wydatne, długie, cienkie, zgrubienie cebulowe, czysty, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, pozbawione odrostów, niezarobaczywione, pakowane w skrzynki , odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221300-9, PN-71/R-75356 kg 1 00 011 Pieczarka świeża- dostarczane w stanie świeżym z zamkniętym kapeluszem o średnicy 30-60mm, lub lekko otwartym, okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, czyste, nieuszkodzone, z odciętą dolna częścią trzonu, barwa: kapelusz po zewnętrznej stronie biały, biało-kremowy, centralnie lekko brązowawy, zapach charakterystyczny dla pieczarek, sortowane o zbliżonej wielkości , bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, niezarobaczywione, odmiana jednorodna przy każdej dostawie, CPV-03221260-6, PN-ISO 7561:1996 kg 25012 Pomidor - dostarczane pomidory mają być całe - skórka ma być w całości, zdrowe - nie mogą być zgniłe i zapleśniałe, bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste - nie mogą być brudne, nie mogą mieć plam po opryskach, o świeżym wyglądzie, jędrne, nie mogą być mokre CPV-03221240-0, PN-91/R-75368 kg 3 00013 Ogórek - Ogórki świeże, całe, zdrowe, bez śladów gnicia lub innego zepsucia, jędrne, czyste, /suche, bez szkodników, bez uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. CPV-03221270-9, PN-91/R-75368 kg 2 50014 Kapusta pekińska - kapusta cała, bez uszkodzeń, zdrowa - nie dopuszcza się z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia, bez szkodników i chorób, czysta, o świeżym wyglądzie, CPV-03221410-3, PN/R-75544kg 2 00015 Papryka świeża - Papryka cała, bez uszkodzeń, zdrowa - nie dopuszcza się papryki z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia, bez szkodników i chorób, czysta, o świeżym wyglądzie, jędrna, bez oparzelin słonecznych CPV-03221230-7, PN-ISO 6659:1994 kg 40016 Koper świeży - cały, zdrowy, czysty, o barwie zielonej, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych( gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, tworzywo sztuczne, itp.). Smak i zapach: Typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV - CPV 03221300-9, PN-R-7538:1997 pęczek 10017 Szczypior - cały, zdrowy, czysty, o barwie zielonej, o długich liściach, niezwiędnięty, długość łodygi do 30 cm, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych( gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, tworzywo sztuczne, itp.).Smak i zapach: Typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV 03221300-9, PN-R-7538:1997 pęczek 10018 Rzodkiewka - całe, zdrowe, czyste, korzeń kulisty, czerwone, bardzo gładkie, intensywnie wybarwione, błyszczące, po umyciu długo zachowujące połysk, z cienkim korzonkiem, na przekroju idealnie białe, ulistnienie do 1cm, mocno osadzone, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych( gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, Korzeń o średnicy 35-45 mm, pęczek o masie 350 g. Smak i zapach: typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV 03221100-7, PN-R 75543:1996 pęczek 10019 Cukinia - Cukinie- Całe, zdrowe, czyste, świeże, jędrne, owoce błyszczące, ciemnozielone, cylindryczne, proste, wyrównane, miąższ jasnokremowy, kruchy, bardzo smaczny, brak uszkodzeń mechanicznych, bez zanieczyszczeń mineralnych (gleba, piasek, itp.) oraz zanieczyszczeń obcego pochodzenia (insekty lub ich części, drewno, kamyki, metal, tworzywo sztuczne, itp.) Długość pojedynczej sztuki: 15 - 20 cm. Smak i zapach: Typowy, bez obcego smaku i zapachu - CPV 03221250-3, PN-R-75541:1996 kg 600
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221113-1, 03221110-0, 03221114-8, 03222321-9, 03221300-9, 03221260-6, 03221240-0, 03221270-9, 03221230-7, 03221100-7, 03221250-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Częstotliwość dostaw40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawy warzyw kiszonych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa12341 Kapusta kiszona z marchwią - kiszona naturalnie, szatkowana w krótkie nitki, pakowana opakowanie o wadze do 200 kg CPV 15331142-4 kg 80002 Ogórek kiszony- długość 10-15 cm, barwa zielono-żółta , twardy, kiszony w sposób naturalny, zgodnie z normą PN-A-77701, zapach świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, bez zmian biologicznych, pakowane w opakowania o wadze do 200 kg CPV 15331000-7 kg 8000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331142-4, 15331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Częstotliwość dostaw40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawy roślin strączkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa12341 Fasola sucha ziarno "Jaś" - bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń, bez zarobaczeń, pakowany w folię 5-10 kg, CPV 15331130-7 kg 14002 Groch łuskany - połówki, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń, bez zarobaczeń, pakowany w folię 5-10 kg, CPV 15331130-7 kg 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331130-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Częstotliwość dostaw40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Czytaj więcej...
Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ