Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Correct icon Dokumenty do pobrania

Menu panel

Nazwa dokumentu:
Aneks do umowy o pracę - wzór

Nazwa dokumentu:
Dziennik budowy

Nazwa dokumentu:
Forularz DS - załącznik wskazujący dane powodów, pozwanych, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników stron, które nie zostały ujęte w innym formularzu

Nazwa dokumentu:
Karta przekazania odpadu

Nazwa dokumentu:
kwestionariusz osobowy na egzamin wstępny na aplikację

Nazwa dokumentu:
Odpowiedź na pozew - formularz „OP”

Nazwa dokumentu:
Odstąpienie od umowy - wzór

Nazwa dokumentu:
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Nazwa dokumentu:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Nazwa dokumentu:
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz do ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Nazwa dokumentu:
Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej - wzór

Nazwa dokumentu:
Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”

Nazwa dokumentu:
Podanie o cofnięcie decyzji o skreśleniu z listy studentów - wzór

Nazwa dokumentu:
Podanie o przyjęcie na studia - wzór

Nazwa dokumentu:
Podanie o skreślenie z listy studentów - wzór

Nazwa dokumentu:
Pozew - formularz „P” - obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r.

Nazwa dokumentu:
Pozew o rozwód - wzór

Nazwa dokumentu:
Pozew wzajemny - formularz „PW” - obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r.

Nazwa dokumentu:
Protokół odbioru robót

Nazwa dokumentu:
Protokół powypadkowy

Nazwa dokumentu:
Referencje od pracodawcy

Nazwa dokumentu:
Regulamin stowarzyszenia zwykłego - wzór

Nazwa dokumentu:
Rezygnacja ze studiów - wzór

Nazwa dokumentu:
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - wzór

Nazwa dokumentu:
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wzór

Nazwa dokumentu:
Skierowanie na badanie lerkarskie

Nazwa dokumentu:
Sprzeciw od nakazu zapłaty - wzór

Nazwa dokumentu:
Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”

Nazwa dokumentu:
Statut stowarzyszenia "rejestrowego" - wzór

Nazwa dokumentu:
Umowa darowizny

Nazwa dokumentu:
Umowa kupna - sprzedaży samochodu

Nazwa dokumentu:
Umowa najmu lokalu użytkowego

Nazwa dokumentu:
Umowa najmu stanowiska garażowego

Nazwa dokumentu:
Umowa o dzieło - wzór

Nazwa dokumentu:
Umowa o pracę - wzór

Nazwa dokumentu:
Umowa o współpracy konsumenta z Krajowym Rejestrem Długów

Nazwa dokumentu:
Umowa o zakazie konkurencji - wzór

Nazwa dokumentu:
Umowa pożyczki - wzór

Nazwa dokumentu:
Umowa sprzedaży

Nazwa dokumentu:
Umowa sprzedaży na próbę

Nazwa dokumentu:
Umowa sprzedaży na raty

Nazwa dokumentu:
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności

Nazwa dokumentu:
Umowa zlecenie - wzór

Nazwa dokumentu:
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Nazwa dokumentu:
Upoważnienie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów o ujawnienie informacji gospodarczych

Nazwa dokumentu:
Wniosek dla przedsiębiorcy o udzielenie informacji gospodarczej z Krajowego Rejestru Długów

Nazwa dokumentu:
Wniosek o 500+ (Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego) - wzór

Nazwa dokumentu:
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Nazwa dokumentu:
wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Nazwa dokumentu:
wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

Nazwa dokumentu:
wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Nazwa dokumentu:
Wniosek o nadanie lub zmianę numeru PESEL

Nazwa dokumentu:
Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Nazwa dokumentu:
Wniosek o pomoc de minimis

Nazwa dokumentu:
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

Nazwa dokumentu:
Wniosek o pozwolenie na budowe

Nazwa dokumentu:
Wniosek o przydział mieszkania

Nazwa dokumentu:
Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Nazwa dokumentu:
Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej - wzór

Nazwa dokumentu:
Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Nazwa dokumentu:
Wniosek o udostępnienie dokumentów

Nazwa dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nazwa dokumentu:
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych oraz o zwrot podatku od osób fizycznych - formularz "PIT-AZ"

Nazwa dokumentu:
Wniosek o usunięcie informacji gospodarczej z Krajowego Rejestru Długów

Nazwa dokumentu:
Wniosek o uzyskanie numeru PESEL dłużnika

Nazwa dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Nazwa dokumentu:
Wniosek o wydanie dziennika budowy

Nazwa dokumentu:
Wniosek o wydanie karty kierowcy

Nazwa dokumentu:
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Nazwa dokumentu:
Wniosek o wydanie paszportu

Nazwa dokumentu:
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Nazwa dokumentu:
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Nazwa dokumentu:
Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Nazwa dokumentu:
wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych - oświadczenie majątkowe

Nazwa dokumentu:
Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Nazwa dokumentu:
Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Nazwa dokumentu:
Wzór uchwały o założeniu stowarzyszenia zwykłego

Nazwa dokumentu:
Wzór wykazu inwentarza

Nazwa dokumentu:
wzory dokumentów do zgłoszenia na egzamin wstępny na aplikację komorniczą (załącznik do rozporządzenia ministra sprawiedliwości)

Nazwa dokumentu:
Zaświadczenie o statusie studenta - wzór

Nazwa dokumentu:
Zgłoszenie robot budowlanych

Nazwa dokumentu:
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ