Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Casuses icon Kazusy

Menu panel

Kazus 1 - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Rozwiązanie

Stan faktyczny:

Mariola K. wraz z sąsiadami zamierza wnieść petycję do Urzędu Miasta, aby przystąpiono do omawiania i zakwestionowana planowanej rozbiórki pobliskiej szkoły. K. oraz inni mieszkańcy miejscowości uważają, że budynek ten, mimo że już nie ma prowadzonych w niej zajęć, może być odpowiednim miejscem na stworzenie ośrodka kultury, którego w tej miejscowości nie ma. Pani Mariola ma wielu sąsiadów popierających tę inicjatywę i zastanawia się, czy jest jakiś sposób, by została ich pełnomocnikiem w tej sprawie. Jak Pani Mariola powinna się zachować? Na jaki akt prawny Pani Mariola może się powołać?

Podstawa prawna:

Ustawa o petycjach Art. 4. 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Petycja powinna zawierać: 1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 3) oznaczenie adresata petycji; 4) wskazanie przedmiotu petycji. 3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Uzasadnienie:

Pani Mariola może powołać się na ustawę o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 roku. Zgodnie z artykułem 4 ust. 2 pkt. 1 tego aktu, petycja powinna zawierać między innymi oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Aby zobaczyć więcej kazusów wykup subskrypcję

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ