Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Casuses icon Kazusy

Menu panel

Kazus 1 - Prawo administracyjne Rozwiązanie

Stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 1 grudnia WSA oddalił skargę Marka M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z 15 września - wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony Markowi 15 dni później. Kolejnego dnia, skarżący wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku, przy czym, warto podkreślić, nie wskazał w niej nawet okoliczności uzasadniającej jej rozpoznanie. Czy Marek M. może wnieść skargę kasacyjną? Jakie są podstawy kasacyjne? Czy skarga czyniła zadość wymogom?

Podstawa prawna:

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Art. 175. § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Art. 174. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Uzasadnienie:

Tak, Marek M. może wnieść skargę kasacyjną, bowiem tak zwany przymus adwokacji dotyczy tylko sporządzenia skargi kasacyjnej, nie zaś jej wnoszenia. Mówi o tym artykuł 175 PPSA. Zgodnie z artykułem 174 PPSA, skargę kasacyjną można oprzeć na podstawach następujących - na naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, bądź na naruszeniu przepisów postępowania, jeśli to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawę. Wskazać należy, że w skardze trzeba wskazać konkretny przepis i sposób jego naruszenia. Wobec tego, skarga kasacyjna wniesiona przez Marka M. nie czyniła zadość wymogom.

Aby zobaczyć więcej kazusów wykup subskrypcję

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ