Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Faq icon Regulamin

Menu panel

 

REGULAMIN SERWISU PRAWASTRONA.COM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników z serwisu Prawastrona.com zwany dalej Regulaminem określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Spółkę SYNERGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z serwisu Prawastrona.com, zakres odpowiedzialności serwisu Prawastrona.com, jak również warunki zawartych umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie i nieprzerwanie w każdym czasie przed zawarciem umowy o świadczenie usług (przed zalogowaniem się) w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Użytkownik.

3. Każdorazowe zalogowanie się przez Użytkownika do Serwisu jest równoznaczne z odrębnym i ewentualnym kolejnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z zapoznaniem się przez niego z opisem Usługi, warunkami jej świadczenia przez Serwis, zakresem odpowiedzialności Serwisu i pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili korzystania z Serwisu postanowień Regulaminu Serwisu Prawastrona.com oraz Regulaminu Płatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

4. Korzystanie z nieodpłatnej części Usługi (udostępnionej dla wszystkich użytkowników sieci internetowej) jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że potwierdza on, iż zapoznał się z opisem Usługi, warunkami jej świadczenia przez Serwis, zakresem odpowiedzialności Serwisu i pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili korzystania z Serwisu postanowień Regulaminu Serwisu Prawastrona.com bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

5. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

1. Serwis - serwis Prawastrona.com zawierający bazę wiedzy prawnej (informacji prawnych), której właścicielem i administratorem jest spółka SYNERGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu Parasol 3A/37, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 146776776, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;

2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca Usługę lub korzystająca z serwisu w dowolnej formie.

4. Usługi – odpłatne udostępnianie drogą elektroniczną całości bazy wiedzy prawnej Użytkownikowi Indywidualnemu.

5. Usługi nieodpłatne – udostępnianie drogą elektroniczną części bazy wiedzy prawnej i innych informacji, umieszczonych na Portalu, które w momencie korzystania z Portalu przez Użytkownika nie wymaga jego zalogowania się np. baza wiedzy Wirtualnego Doradcy.

6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);

7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

8. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

9. Regulamin Serwisu Prawastrona.com – niniejszy Regulamin;

10. Regulamin Konta płatnego – Regulamin Usług i Serwisów Premium prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl dostępny na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/

11. Regulamin Przelewów – Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay dostępny na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay_2009_05_06.pdf

12. Wirtualny Doradca - Bot udostępniany na stronie głównej Serwisu, zawierający bazę wiedzy prawnej udostępnianą przez Serwis prawastrona.com.

§ 3. USŁUGI SERWISU

1. Portal świadczy Usługi drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.prawastrona.com.

2. Portal świadczy Usługę odpłatnego udostępniania bazy wiedzy prawnej (informacji prawnych) umieszczonej na portalu prawastrona.com, na którą składają się w szczególności:

 

 • artykuły

 • adresy i kontakty do prawników i kancelarii prawnych

 • forum prawne

 • wirtualny radca prawny (bot)

 • licytacje

 • orzeczenia sądowe

 • baza testów prawnych

 • wzory i generator pism i umów

 

3. Portal świadczy Usługę nieodpłatnego udostępniania części bazy wiedzy prawnej (informacji prawnych) umieszczonej na serwisie prawastrona.com, na którą składają się w szczególności:

 • adresy i kontakty do prawników i kancelarii prawnych

 • forum prawne

 • wirtualny radca prawny (bot)

 • licytacje

 • orzeczenia sądowe

 • artykuły

 

4. Dostęp do części bazy wiedzy wymienionej w pkt. 3 mają wszyscy Użytkownicy serwisu.


 

§ 4. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

1. Aby skorzystać z nieodpłatnych Usług Serwisu należy wejść na stronę www.prawastrona.com.

2. Użytkownik aby otrzymać dostęp do Usługi odpłatnej zobowiązany jest uiścić należność za Usługę zgodnie z cennikiem umieszczonym na serwisie, w formie podanej w zakładce serwisu dotyczącej płatności. Usługi świadczone przez Serwis są płatne z góry.
Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do zasobów bazy wiedzy prawnej (informacji prawnej) najpóźniej w ciągu 24h (jeden dzień roboczy) od chwili zarejestrowania przez system informatyczny dokonania opłaty. Z przyczyn niezależnych od serwisu termin realizacji może ulec wydłużeniu.

3. Aby skorzystać z odpłatnych Usług Serwisu Użytkownik musi zalogować się (wpisać login i hasło) poprzez wejście w zakładkę » logowanie w prawym górnym rogu strony głównej serwisu.

 

§ 5 WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU

1. Podczas rejestracji i korzystania z serwisu koniecznym jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer prawastrona.com na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

2. Do korzystania z usług wymagane jest poprawnie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie stanowią wyłączną własność serwisu bądź serwis posiada do nich stosowne uprawnienia i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody serwisu żadne z materiałów znajdujących się w zasobach serwisu, a także pobrane z zasobów serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług odpłatnych i nieodpłatnych jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną bądź za przerwy w świadczeniu tych Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu w tym dotyczących płatności przy korzystaniu z Dotpay czy banku itp. a także wynikające z działania siły wyższej.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z wadliwego zalogowania się Użytkownika.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w jego funkcjonowaniu, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego przez Serwis.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

skutki błędnego zastosowania bazy wiedzy (informacji prawnych) zamieszczonych na Serwisie

błędne, niewłaściwe zrozumienie bądź niezrozumienie (w tym w szczególności niewłaściwe posłużenie się wzorami dokumentów, bazą wiedzy Wirtualnego Doradcy) udostępnionej w ramach świadczonych Usług bazy wiedzy prawnej (informacji prawnej).

• nie wygranie sprawy sądowej prowadzonej w oparciu o bazę wiedzy prawnej (informacji prawnej) udostępnionej w ramach Usługi.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług.


 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje, za wyjątkiem reklamacji dotyczących płatności (zgłaszane przez stronę http://www.dotpay.pl/reklamacja) dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@prawastrona.com.

2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni o zajścia sytuacji, w związku z którą reklamacja jest składana (pod rygorem utraty prawa do złożenia reklamacji).

3. Reklamacja powinna zawierać dane reklamującego, dokładny opis sytuacji, w związku z którą Użytkownik składa reklamację oraz określenie konkretnego jego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.

4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Serwis w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji - może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie.

5. Nie uzupełnienie reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji bądź jej uzupełnienia na prośbę Serwisu.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.


 

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik korzystający z Usług odpłatnych czy nieodpłatnych nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


 

§ 9. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ODPŁATNEJ

W przypadku gdy Użytkownik narusza Regulamin, jak i powszechnie obowiązujące przepisy prawa serwis ma prawo przerwać bądź odmówić bez zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za Usługę świadczenia tej Usługi oraz żądać naprawienia szkody tj. zarówno straty jak i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.


 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie a zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na Serwisie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Użytkownika.

3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. Prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających ze świadczenia Usług przez Serwis przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ